PL DE EN

Projekty współfinansowane ze środków unijnych

Firma "DREW-TRANS II” Zenon Wrzeszcz i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach, przy ul. Składowej 12 otrzymała dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 1: Rozwój i innowacje w MŚP; Działania 1.1: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa; Poddziałania 1.1.2: Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

W dniu 02 lipca 2009 roku została zawarta Umowa Nr: UDA-RPPM.01.01.02-00-021/08-00 na dofinansowanie Projektu pt.: „Rozszerzenie zakresu działalności i realizacja zmiany zasadniczej produkcji poprzez zakup innowacyjnych maszyn do obróbki drewna w firmie DREW-TRANS II Z. Wrzeszcz i wspólnicy Sp. z o.o. w Chojnicach”.

Inwestycja objęła swoim zakresem wdrożenie innowacyjnych w skali kraju i światowej technologii, których okres stosowania w każdym regionie w kraju jest poniżej 1 roku, tj.:

 1. automatycznej technologii dokładanego cięcia formatowego płyt w pakietach;
 2. technologii okleinowania wąskich płaszczyzn elementów meblowych, w tym płytowych.

Inwestycja została wdrożona poprzez zakup innowacyjnych maszyn, tj.:

 1. pilarki poziomej do rozkroju płyt drewnopochodnych;
 2. automatycznej okleinarki wąskich płaszczyzn;
 3. wiertarko – kołczarki.

Efektem inwestycji jest wdrożenie nowych produktów i usług, w tym wprowadzenie na rynek wysokiej jakości wyrobów i usług, co wpłynęło na poprawę konkurencyjności i innowacyjności Spółki.

Realizacja projektu przyczyniła się do powstania trwałych 3 miejsc pracy i wzrostu aktywności eksportowej Spółki.

Równocześnie wpłynęła na rozwój technologiczny, organizacyjny i rynkowy (wchodzenie na nowe rynki, jak również umacnianie pozycji na obecnie zdobytych rynkach, w tym wzrost eksportu) firmy.

Inwestycja wykazała bezpośrednie oddziaływanie regionalne. Wykonanie jej wpłynęło pozytywnie na stan środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilości odpadów, pyłów i ograniczenie emisji substancji niebezpiecznych dla środowiska, a także przez oszczędność surowców i energii.

Osiągnięty cel projektu związany był z:

 • wprowadzeniem nowych produktów, usług i towarów;
 • wdrożeniem nowych, innowacyjnych technologii, stosowanych w Polsce nie dłużej niż rok oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych;
 • rozszerzeniem zakresu i rozwojem już prowadzonej działalności;
 • unowocześnieniem składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej firmy;
 • realizacją zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego oraz zmianą w zakresie sposobu świadczenia danych usług;
 • poprawą konkurencyjności i innowacyjności firmy;
 • poprawą jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług;
 • poprawą stanu środowiska naturalnego poprzez oszczędnością surowców i energii oraz ograniczaniem emisji szkodliwych substancji do środowiska;
 • poprawą warunków BHP;
 • wzrostem zatrudnienia;
 • rozwojem technik ICT (wzrostem poziomu informatyzacji firmy);
 • zwiększeniem wydajności produkcyjnej;
 • zmniejszeniem do minimum ilości reklamacji i ilości odpadów oraz kosztów prowadzenia działalności;
 • dywersyfikacją oferty towarowej i produktowej poprzez zwiększenie podaży juz produkowanych wyrobów i świadczonych usług (jednakże o wysokiej jakości);
 • skróceniem terminów realizacji zamówień;
 • zdobyciem nowych rynków zbytu, w tym ekspansją w branży budowlanej.

Dzięki realizacji tego projektu oferta Spółki uległa rozszerzeniu, a produkowane przez nią wyroby osiągnęły wysoką jakość wykonania, co w branży stolarskiej jest niezmiernie ważne.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
.